Algemene voorwaarden MVM Boat Care

1. Partijen
1. MVM Boat Care, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84384433, gevestigd aan de Veldzicht 3 (2235 DZ) te Valkenburg, gebruiker van deze algemene voorwaarden.

2. Verdere gegevens van MVM Boat Care:

Website: mvmboatcareshop.nl
E-mailadres: info@mvmboatcareshop.nl
Telefoonnummer: 06 – 21 63 04 88
Btw-identificatienummer: NL003956595B97

3. De Klant: de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen van MVM Boat Care.

2. Toepasselijkheid
1. MVM Boat Care verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van MVM Boat Care en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Algemene (inkoop)voorwaarden van De Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Derden die door MVM Boat Care bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.

5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

3. Aanbod en overeenkomst
1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door MVM Boat Care is aangegeven.

2. Elk aanbod geldt slechts voor zover de voorraad strekt.

3. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn in Euro’s en inclusief 21% btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.

4. Alle opgaven van MVM Boat Care van getallen, maten, gewichten en kleur van de goederen in de getoonde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, foto’s of modellen zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde artikel leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van MVM Boat Care.

5. Een aanbod geldt niet automatisch voor nabestellingen.

6. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens MVM Boat Care.

7. De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat MVM Boat Care een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat MVM Boat Care, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.

8. De overeenkomst wordt uitdrukkelijk onder de opschortende voorwaarde van toereikende beschikbaarheid van de bestelde producten aangegaan.

9. Het is niet toegestaan om de goederen van MVM Boat Care door te leveren aan derden.

4. Uitvoering en levering
1. De Klant stelt MVM Boat Care in de gelegenheid de overeenkomst uit te voeren. De Klant verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door MVM Boat Care.

2. MVM Boat Care zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor De Klant MVM Boat Care altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.

3. Indien MVM Boat Care voor de bezorging/levering zorgdraagt, dient De Klant een bezorgadres door te geven waar MVM Boat Care de te leveren goederen op de aangegeven datum kan (laten) bezorgen/leveren. Indien De Klant op de aangegeven datum niet aanwezig is op het moment dat goederen worden bezorgd, komen de kosten voor het aanbieden van de goederen op een volgend moment voor rekening van De Klant. De Klant zal alsdan een bericht ontvangen dat de bestelling kan worden afgehaald op een door MVM Boat Care aangegeven locatie na betaling van de meerkosten, daarbij behoren ook de logistieke (plannings)kosten bij de opslaglocatie vanwege onverwachte extra opslag.

4. Indien levering plaatsvindt in de vestiging van MVM Boat Care en De Klant derhalve daar de goederen ophaalt, dient De Klant zich te houden aan de overeengekomen leveringstijdsdatum. Indien De Klant de goederen niet op de overeengekomen datum afhaalt, heeft MVM Boat Care de mogelijkheid om de redelijke kosten voor stalling van de goederen op De Klant te verhalen.

5. Het staat MVM Boat Care vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.

6. Levering van goederen geschiedt pas na totstandkoming van de overeenkomst. Het risico van verlies of waardevermindering van de te leveren goederen gaat op De Klant over vanaf het moment dat deze hem ter beschikking zijn gesteld of zouden worden gesteld, maar dit moment onder verantwoordelijkheid van De Klant is vertraagd. Dit ongeacht of de eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden.
7. MVM Boat Care is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan MVM Boat Care de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat De Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Door goedkeuring kan MVM Boat Care niet meer worden aangesproken of gebreken die ten tijde van de goedkeuring redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn.

8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan MVM Boat Care een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren goederen.

9. MVM Boat Care doet geen onderzoek naar de individuele benodigde goederen door De Klant. De Klant dient derhalve zelf na te gaan of de goederen bestemd zijn voor het te gebruiken doel. De goederen zouden ook een negatieve invloed kunnen hebben, bijvoorbeeld in de vorm van een allergische reactie of verkleuring van het goed waarvoor de goederen van MVM Boat Care worden gebruikt. Een te hoge intensiteit van het gebruik van de goederen kan door te hoge inspanning van de zintuigen tot hoofdpijn of ander licht lichamelijk letsel leiden. De Klant is zelf verantwoordelijk dergelijke invloeden te onderzoeken en daarvoor is De Klant verplicht de goederen voorzichtig te testen, de intensiteit langzaam op te bouwen en bij (de schijn van) een negatieve invloed zich direct te onthouden van verder gebruik. In dat geval adviseert MVM Boat Care contact met haar op te nemen om verdere mogelijkheden te bekijken.

5. Verbintenissen van de Klant
1. De Klant stelt MVM Boat Care in de gelegenheid de overeenkomst uit te voeren. De Klant verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door MVM Boat Care. Hieronder wordt onder andere begrepen:

a) Op het door De Klant opgegeven afleveradres aanwezig zijn op de overeengekomen leverdatum;

b) Er zorg voor dragen dat MVM Boat Care tijdig kan beschikken over de voor de opdracht benodigde goedkeuringen (zoals vergunning, toestemmingen e.d.) en de voor de opdracht te verschaffen gegevens;

c) Er zorg voor dragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de opdracht van MVM Boat Care behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de opdracht daarvan geen vertraging ondervindt.

2. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, dient De Klant MVM Boat Care hieromtrent tijdig te informeren. MVM Boat Care is gerechtigd de hiermee gemoeide meerkosten, zoals opslag, reis- of loonkosten, als gevolg hiervan aan De Klant in rekening te brengen.

3. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, is MVM Boat Care niet gehouden de schade als gevolg van vertraging in de (op)levering aan De Klant te vergoeden.

4. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MVM Boat Care aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan De Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan MVM Boat Care worden verstrekt. De Klant draagt zelf het risico en verantwoordelijkheid van juiste en tijdige aflevering van de benodigde informatie en de inhoud hiervan, ongeacht hoe De Klant deze aanlevert. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan MVM Boat Care zijn verstrekt, heeft MVM Boat Care het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan De Klant in rekening te brengen.

5. Voorafgaand aan de uitvoering dient De Klant de afgesproken en benodigde zaken en informatie aan MVM Boat Care te verschaffen, zoals tekeningen en berekeningen. MVM Boat Care zal deze naar haar beste weten beoordelen. MVM Boat Care is echter niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat onverwijld toch werk is uitgevoerd op basis van onjuist verstrekte zaken en informatie door De Klant.

6. De Klant draagt uitdrukkelijk het risico voor schade die is veroorzaakt door:

a) Onjuistheden in de door De Klant verlangde constructies en werkwijzen;

b) Gebreken aan/door de (on)roerende zaken waaraan of waarin de opdracht wordt uitgevoerd;

c) Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door De Klant ter beschikking zijn gesteld.

7. De Klant staat er voor in dat digitaal aangeleverd materiaal veilig is en geen virussen of andere schadelijke inhoud bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, computerprogramma’s van MVM Boat Care en/of derden.

8. Art. 7:408 en 7:764 BW zijn in de overeenkomst uitgesloten.

9. De Klant zal alle op de goederen van toepassing zijnde regelgeving, gebruiksvoorschriften en instructies, waaronder de instructies gegeven in deze algemene voorwaarden en gebruikshandleiding van de goederen, strikt naleven. Voor alle schade die voortvloeit uit het niet of niet volledig naleven van bovengenoemde gebruiksvoorschriften en instructies, is De Klant aansprakelijk.

6. Eigendomsvoorbehoud
1. Het eigendom van de te leveren goederen gaan, in tegenstelling tot de feitelijke machtsverschaffing, pas over op De Klant nadat deze al hetgeen De Klant ter zake uit de overeenkomst aan MVM Boat Care verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan. Hieronder wordt derhalve niet enkel de koopsom gerekend, maar onder andere ook eventuele nader verschuldigde boetes, meerkosten of buitengerechtelijke incassokosten.

2. Ingevolge dit eigendomsvoorbehoud is De Klant derhalve niet gerechtigd om de goederen te vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht.

3. De Klant verbindt zich, in verband met de effectiviteit van het eigendomsvoorbehoud, om MVM Boat Care tijdig en adequaat te informeren bij een dreigend faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of wanneer derden dreigen beslag te leggen op een van met eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. De Klant is tevens gehouden ten behoeve van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken adequaat te verzekeren tegen schade en diefstal.

4. Wanneer De Klant in staat van gebreke is van enige verplichting uit de overeenkomst, is De Klant verplicht op verzoek van MVM Boat Care alle benodigde medewerking te leveren waardoor MVM Boat Care weer onbezwaarlijk over de geleverde goederen kan beschikken. Dit houdt mede in de eventuele plicht om op verzoek van MVM Boat Care de goederen voor eigen kosten retour te zenden.

7. Garantie en aansprakelijkheid
1. De Klant aanvaardt dat alle goederen worden verkocht met alle bekende, onbekende, zichtbare en onzichtbare feitelijke en juridische gebreken, lasten en beperkingen.
Er worden geen andere garanties verleend, dan voor zover de leverancier van MVM Boat Care garantie verstrekt of anders uitdrukkelijk is overeengekomen.

2. De Klant is gehouden de levering en uitvoering zo spoedig mogelijk, doch binnen 24 uur te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit. Wanneer de prestatie niet voldoet aan de conformiteit die op basis van de overeenkomst is overeengekomen, en er derhalve sprake is van een gebrek, dient De Klant binnen 5 dagen na levering MVM Boat Care hieromtrent te informeren.

3. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal MVM Boat Care het gebrek kosteloos naar redelijkheid herstellen ofwel vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies uitkomst biedt om het gebrek effectief te verhelpen, heeft De Klant het recht de overeenkomst te ontbinden waarbij De Klant de kosten draagt voor retournering van het geleverde. Het voorgaande geldt zonder dat De Klant recht heeft op enige schadevergoeding.

4. Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan De Klant is toe te rekenen of De Klant MVM Boat Care omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, vervalt zijn recht op herstel, vervanging of eventuele ontbinding zoals beschreven in dit artikel. De bewijslast dat de fout niet aan De Klant is toe te rekenen ligt bij De Klant.

5. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van De Klant niet op.

6. De Klant heeft nimmer recht op enige remedie indien het artikel onjuist of onzorgvuldig is gebruikt. De Klant is verplicht de goederen te gebruiken volgens de daarvoor bestemde documenten, zoals een instructiehandleiding en/of instructies op de verpakking van de goederen van MVM Boat Care. De Klant verplicht zich de goederen uitsluitend te laten gebruiken door personen die op de juiste wijze zijn geïnstrueerd over het gebruik. Wanneer het voornoemde niet in acht wordt genomen of door De Klant extra’s en/of veranderingen, in welke vorm dan ook, worden aangebracht, vervalt de iedere garantie.

7. Mocht MVM Boat Care onverwijld jegens De Klant aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de hoogte van het eventuele factuurbedrag te vermeerderen met 15% of anders tot het bedrag waarop de door MVM Boat Care gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

8. Aansprakelijkheid van MVM Boat Care reikt te allen tijde niet tot lichamelijk letsel of gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.

9. De Klant vrijwaart MVM Boat Care voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van derden doordat MVM Boat Care heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door De Klant onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden of in afwijking van deze algemene voorwaarden.

10. In alle gevallen is de termijn waarbinnen MVM Boat Care tot enige remedie kan worden aangesproken, zoals vergoeding van schade, beperkt tot 12 maanden na levering.

8. Prijzen en betaling
1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.

2. Tenzij anders is overeengekomen dient De Klant de verschuldigde geldsom in zijn geheel voorafgaand aan de levering van MVM Boat Care te voldoen. Facturen dienen in elk geval binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan door middel van girale overboeking. MVM Boat Care is direct na de totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd om de factuur te sturen.

3. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is MVM Boat Care terstond gerechtigd om De Klant een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 100,- exclusief btw.

4. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van MVM Boat Care is het De Klant niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.

9. Beëindiging van de overeenkomst
1. MVM Boat Care heeft het recht de overeenkomst met De Klant met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:

a) De Klant zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MVM Boat Care ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;

b) Aan De Klant (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of De Klant in staat van faillissement wordt verklaard, De Klant een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of De Klant onder curatele of bewind wordt gesteld;

c) Er op een aan De Klant toekomend recht beslag wordt gelegd.

2. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door De Klant aan MVM Boat Care verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Wanneer het werk niet volledig is voltooid is De Klant een evenredig deel van de totale geldsom verschuldigd.

3. In geval van beëindiging van de overeenkomst zal De Klant op verzoek van MVM Boat Care alle benodigde medewerking leveren waardoor MVM Boat Care weer onbezwaarlijk over geleverde zaken kan beschikken.

10. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop MVM Boat Care geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport, epidemieën en overheidsmaatregelen.
2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van MVM Boat Care opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor MVM Boat Care onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is MVM Boat Care bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan De Klant en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien MVM Boat Care bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

11. Intellectueel eigendomsrechten
1. MVM Boat Care behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving.

2. De merken, afbeeldingen, logo’s en foto’s die gebruikt en vertoond worden op de website en goederen van MVM Boat Care zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van MVM Boat Care of van derden en mogen zonder de voorafgaande toestemming van de houder van die merken niet commercieel gebruikt worden.

12. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten
1. MVM Boat Care is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. De Klant is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van MVM Boat Care.

2. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.

3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waaronder de vestigingsplaats van MVM Boat Care valt. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waaronder de vestigingsplaats van MVM Boat Care valt.

13. Herroepingsrecht
1. Dit artikel is alleen van toepassing indien De Klant een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden die buiten diens bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen en de overeenkomst niet in de fysieke winkel, maar op afstand, bijvoorbeeld via de webshop, is gesloten.

2. De Klant heeft in beginsel het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De Klant heeft echter geen recht van herroeping indien de levering van volgens specificaties van De Klant vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van De Klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

3. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop De Klant of een door De Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt of, voor overeenkomsten waarbij De Klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop De Klant of een door De Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

4. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet De Klant MVM Boat Care, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping zoals weergeven in lid 7 van dit artikel of middels deze link te downloaden, maar is hiertoe niet verplicht.

5. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

6. Als De Klant de overeenkomst herroept, ontvangt De Klant alle betalingen die De Klant tot dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van De Klant voor een andere wijze van levering dan de door MVM Boat Care geboden (goedkoopste) standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat MVM Boat Care op de hoogte is gesteld van de beslissing om de overeenkomst te herroepen, van MVM Boat Care terug. MVM Boat Care betaalt De Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee De Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij De Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal De Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. MVM Boat Care is gerechtigd te wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen, of De Klant heeft aangetoond dat De Klant de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. De Klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop De Klant het besluit de overeenkomst te herroepen aan MVM Boat Care heeft medegedeeld, aan MVM Boat Care terug te zenden of te overhandigen. De Klant is op tijd als De Klant de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van De Klant. De Klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

7. Modelformulier voor herroeping; om de herroeping voor De Klant te vergemakkelijken stelt MVM Boat Care het hieronder vermelde formulier aan De Klant ter beschikking. De Klant kan dit formulier gebruiken om de overeenkomst te herroepen.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Bleijerveld Juridisch advies